Obchodné podmienky

internetový obchod novej generácie

Obchodné informácie

I. Súhlas s obchodnými podmienkami

 1. obchodné podmienky (OP) pre platformu #save4web | online store sú záväzné a každý užívateľ licencie (klient) je povinný sa s OP vopred zoznámiť, a to bezvýhradne pred prvým využitím akéhokoľvek produktu či služby od značky #save4web a #gigastars
 2. zakúpením licencie a následným používaním platformy klient súhlasí a zaväzuje sa tieto OP dodržiavať
 3. poskytovateľ si vyhradzuje právo k zmenám jednotlivých ustanovení OP, podľa uváženia zmeniť, či nahradiť alebo pozastaviť, či ukončiť poskytovanie služieb pre platformy #save4web a #gigastars a súvisiace produkty
 4. poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, alebo upraviť tieto OP, a to aj bez udania dôvodu
 5. všetky zmeny v OP budú vopred zaslané prostredníctvom kontaktného e-mailu a zverejnené na webe poskytovateľa
 6. klient má právo k navrhovanej zmene vyjadriť nesúhlas a v určenej lehote nové znenie OP prijať, alebo odmietnuť
 7. klient má lehotu 14 kalendárnych dní na návrh nového znenia OP reagovať
 8. po uplynutí lehoty je zmena v OP akceptovaná, s tým, že mlčanie klienta znamená súhlas
 9. v prípade, že klient odmietne nové znenie OP má už právo vypovedať zmluvný vzťah s poskytovateľom bez porušenia licenčných podmienok

II. Základné technické informácie

 1. #save4web | online store je online aplikácie postavené na open-source platforme WordPress a WooCommerce
 2. pre obe platformy poskytovateľ vlastní lifetime licencie webbuilder modulu elementor pro a, ako agentúrny partner má právo predávať túto licenciu tretím stranám
 3. platformy sú vytvorené, ako unikátne online aplikácie a plne spadajú pod autorské práva developera – autorský zákon
 4. poskytovateľ je vlastník licencie – developer je majiteľ autorských práv

III. Licenčné podmienky a cenová politika

#save4web | online store

 1. je online aplikácia a plnohodnotný internetový obchod s rozsiahlou funkcionalitou a modernými nástrojmi na marketing
 2. backend platformy je na úrovni store manager, kde je plne aministrovateľná správa obchodu, správa produktov, zákazníkov, skladu, platieb, dopravy a obsahu webových stránok
 3. cena za prenájom produktu je € 99 mesačne s viazanosťou na 12 mesiacov, alebo výhodný ročný poplatok v sume € 990
 4. cena produktu je finálna bez ďalších skrytých poplatkov a kompletne zahŕňa všetky poplatky (doména, hosting, licencie)
 5. poskytovateľ zabezpečuje registráciu doméne a využíva hostingové služby svojho obchodného partnera
 6. internetový obchod #save4web | online store nieje možné prevádzkovať na vlastných ani na hostingových službách tretích strán
 7. v prípade predčasného ukončenia je možné zo strany poskytivateľa účtovať penále vo alikvotnej výške, ako ušli zisk za ročnú licenciu produktu
 8. registráciou a zakúpením licencie klient súhlasí s OP a s licenčnými podmienkami prevádzkovateľa

IV. Podmienky používania platformy

 1. pri používaní platformy je každý klient povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky
 2. klient nie je oprávnený užívať aplikácie za iným účelom, než aký je uvedený v týchto OP
 3. služby online platforiem #save4web | online store musí klient využívať výhradne osobne a nie v rámci zastupovania, sprostredkovania
 4. licencia pre obe platformy nieje prenosná/predajná a je viazaná výhradne na užívateľa licencie
 5. bude zo strany poskytovateľa právne napadnuté a postupené príslušným orgánom Slovenskej republiky
 6. klient je plne zodpovedný za akékoľvek porušenie licenčných práv a tým pádom aj OP
 7. klient je povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pravdivo a vierohodne
 8. klient nie je oprávnený umiestniť na web platformy, sociálne médiá, či iný mediálny priestor taký obsah, ktorý poškodzuje meno prevádzkovateľa respektíve taký obsah, ktorý je v rámci Slovenského a Európskeho práva nelegálny, dikriminujúci, urážajúci alebo môže poškodiť práva tretích osôb
 9. klient nie je oprávnený služby poskytovateľa používať na iný účel, než na aký sú určené
 10. prevádzkovateľ sa zaväzuje všetky registračné a osobné údaje klienta bude chrániť pred zneužitím zo strany tretích osôb a údaje využívať výhradne pre potreby spoločného obchodného vzťahu
 11. technické zásahy zo strany developera, ktoré vedú k prosperite užívateľa licencie sú zadarm
 12. developer plaformy sa zaväzuje, že po celú dobu používania platformy klientovi poskytuje a poskytne bezplatnú technickú podporu
 13. v pripade znefunkčenia webu neodborným zásahom zo strany klienta si prevádzkovateľ účtuje sadzbu € 50 / za každú začatú hodinu prác

V. Práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán

 1. poskytovateľ si vyhradzuje právo prerušiť, zrušiť alebo pozastaviť akýkoľvek projekt, ktorý porušuje tieto OP
 2. poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb klientom
 3. poskytovateľ si v prípade pochybností vyhradzuje právo si vyžiadať dôkaz o vlastníctve práv k jednotlivým produktom a službám
 4. obsah vložený klientom na webe platformy neprezentuje názory poskytovateľa
 5. poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú nefunkčnosťou webu platformy, ktorú dokázateľne nespôsobil
 6. poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú, alebo spôsobenú produktami a služby klienta
 7. tieti OP predstavujú obchodný vzťah medzi klientom a poskytovateľom pri používaní platforiem #save4web | online store
 8. obchodné podmienky a všetky právne vzťahy z týchto podmienok vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky
Obchodné podmienky platné od 1.8.2023